Вивчення дисципліни «Іноземна мова» удосконалює підготовку фахівців шляхом набуття професійної комунікативної компетентності в основних сферах мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, усне мовлення та письмо. Курс забезпечує отримання знань лексичних, граматичних та стилістичних особливостей англійської мови, термінології,  уміння розуміти іноземну мову на побутовому і професійному рівні,   читати, розуміти, застосовувати і розробляти документацію в професійній діяльності, уміння опрацьовувати інформацію з різних джерел англійською мовою для наукової і професійної діяльності, вдосконалення міжособистісної комунікації для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування. Дисципліна є обов’язковим компонентом  освітньої програми підготовки бакалаврів